DERS İÇERİKLERİ

1.SINIF - 1.DÖNEM

ACS 205 Akademik İletişim Becerileri III (0-4) 2 – (4 ATKS)
Bu ders, İngilize dilinde akademik çalışmalar için gerekli olan dört dil yeteneğini (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) birleştiren içerik-tabanlı bir derstir. Yüksek seviye akademik dil geteneklerini geliştirmesi yanında, bu ders, zorlayıcı bir takım ödevlerle eleştirel düşünme yöntemlerini uygulayarak bilgiyi ve yargıları anlama, değerlendirme, sentezleme konularında öğrencileri yönlendirir. Dersin, akademik dil yeteneklerinin öğretimine uygun bir zemin hazırlayan içeriği, idari bilimlerden mühendisliğie, sosyal bilimlerden fen bilimlerine çeşitli alanları kapsar ve öğrencileri en çok kullanılan ve onların lisans çalışmaları ile en ilgili dil yapıları ve işlevleriyle tanıştırır.

CENG 161 Bilgisayar Bilimlerine Giriş + Laboratuvar (3-2) 4 – (5 ATKS)
Bilgisayar sistemlerine giriş; donanım ve yazılım organizasyonu. İşletim sistemleri. Kullanıcı arayüzü, Windows ortamı. Programlama metotları, dilleri, sözdizimi, anlam, ve dil işlemcileri. Programlama ve veri tiplerinin temel elemanları. Programlama ve programlama hatalarının analizi. Pratik uygulamalar için JAVA programlama dili kullanılmaktadır.

ESR 101 Etik ve Sosyal Sorumluluk (1-0) 1 – (1 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; yakın gelecekte iş hayatına atılacak öğrencileri faydalı etik teoriler hakkında bilgilendirmek. Öğrencilerin ahlaki konuları analiz edip, çözüm üretme becerilerini güçlendirmek. Dersin farklı bölümlerinde değinilecek olan ve etik açıdan zor durumlar yaratılan hukuksal olaylar ile öğrencilerin bu konular üzerinde düşünmelerini sağlanacak ve üstünden gelme stratejileri geliştirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca bu ders sadece işletme öğrencileri için değil, mühendislik ve diğer alandaki öğrenciler için de tasarlanmıştır.

MCS 155 Mühendislik için Genel Matematik I (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; reel sayılar, kompleks sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar; kompleks üstel, trigonometrik, logaritmik fonksiyon. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonlarin integralleri. Türev uygulamaları, integral uygulamaları.

ME 113 Bilgisayar Destekli Teknik Resim (2-2) 3 – (5 AKTS)
Bu ders şu başlıkları içermektedir; teknik resme giriş ve teknik resmin bileşenleri, geometrik şekillerin oluşturulması, projeksiyon teorisi, ortografik çizim, izometrik görünümler, ölçülendirme ve kesit alma.

PHYS 131 Mühendislik İçin Genel Fizik I (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton yasaları; sürtünme kuvveti; iş; kinetik enerji ve güç; potansiyel enerji; enerjinin korunumu; parçacık sistemleri; kütle merkezi; momentum, çarpışmalar; impuls; esnek olan ve olmayan çarpışmalar; dönme; moment; yuvarlanma; açısal momentum; statik denge; elastisite; titreşimler; basit harmonik hareket; sarkaç; dalgalar; rezonans; ses dalgaları; girişim; Doppler etkisi; termodinamik; sıcaklık; ısı; termal genişleme; gazların kinetik teorisi; ideal gazlar; ortalama serbest yol.

TURK 101 Türk Dili I (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu dersin amacı, yükseköğrenim döneminde her öğrenciye anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin yapıtlarıyla öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve anadili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.


1.SINIF - 2.DÖNEM

ACS 206 Akademik İletişim Becerileri IV (0-4) 2 – (4 ATKS)
ACS 206, ACS 205 dersinin devamı olarak, akademik dil yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen bir derstir. Özellikle bilimsel alanlara özel dil kullanımlarını işler. Bunun yanında üretime dayalı dil yeteneklerini, özellikle de konuşma yeteneğini geliştirmek için öğrencilere, aktif rol üstlendikleri, eleştirel düşünceye dayalı görevler verir.

CENG 162 Bilgisayar Bilimlerine Giriş + Laboratuvar (3-2) 4 – (5 ATKS)
Bu derste, nesne yönelimli programlama ve buna dair temel öğeler JAVA dili kullanılarak işlenir. Ayrıca, kullanıcı arayüzleri ile olay yönlendirmeli programlama da konular arasındadır.

MCS 156 Mühendisler İçin Genel Matematik II(3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; seriler, Taylor ve Maclaurin serileri, vektörler; uzayda doğrular ve düzlemler; vektör değerli fonksiyonlar; çok değişkenli fonksiyonlar; kısmi türevler, yönlü türevler; uç değerler; Lagrange çarpanları; çift katlı integraller; kutupsal koordinatlar; üç katlı integraller; silindirik ve küresel koordinatlar; yerine koyma; doğrusal integraller; vektör alanları; yoldan bağımsızlık; Green teoremi; yüzey integralleri; Stoke teoremi, ıraksama teoremi.

ME 114 Bilgisayar Destekli Teknik Resim (2-2) 3 – (5 AKTS)
Bu ders şu başlıkları içermektedir; üç boyutlu katı modelleme, ölçülendirme, tolerans verme ve yüzey kalite işaretleri, ayrıntılı çizimler ve montaj resimleri, bağlantı elemanları, yaylar, kaynaklı parçaların gösterimleri ile betimsel geometri.

MECE 102 Mekatronik Mühendisliğine Giriş (0-2) 1 – (3 AKTS)
Bu dersin amacı mekatronik mühendisliği ile ilgili temel kavramları, uygulama örneklerini ve disiplinlerarası mühendislik alanlarının önemini anlatmaktır.

PHYS 132 Mühendislik için Genel Fizik II (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır; elektrik yükü, elektrik alanı, Gauss yasası, elektrik potansiyeli, sığa, akım; direnç ve devreler manyetik alanlar, akımdan kaynaklanan manyetik alanlar, indüksiyon ve indüksiyon sabiti, elektromanyetik salınımlar ve alternatif akım, Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar, aynalar ve mercekler, girişim, kırınım, yarı-iletkenler, diyodlar, transistörler.

TURK 102 Türkçe II (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu ders şu amaçları içermektedir; yükseköğrenim döneminde öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek; bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanabilme yollarını öğretmek; duygu, düşünce, bilgi, tasarı, gözlem ve izlenimlerini yazılı olarak anlatabilme becerisi ve alışkanlığı edindirebilmek; Türk edebiyatının roman, şiir, öykü ve hikaye türlerinden seçilecek nitelikli yapıtlarla öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünce alışkanlığı kazandırmaktır.


2.SINIF - 1.DÖNEM

ECE 223 Sayısal Haberleşme I + Laboratuvar (3-2) 4 – (4 AKTS)
Bu dersin amacı birleşimsel mantık devrelerinin tasarım ve kurulumunu öğretmek, sayısal sistemleri tanıtmak, sayısal sistemlerin günlük hayattaki kullanımlarıyla ilgili bilgi vermektir.

ECE 233 Elektriksel Dever Analizi + Laboratuvar (3-2) 4 – (4 AKTS)
Bu derste DC ve AC devre elemanları, çeşitli elektriksel özellikler için hesaplama yöntemleri, karmaşık devreleri indirgeme yöntemeri ve elektriksel devreleri analiz yöntemleri öğretilmektedir.

ECE 307 Olasılık ve Rastlantısal Süreçler (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu dersin amacı öğrencilere olasılık modelleri ile mühendislik ve temel bilimlerde kullanılan iststistiksel yöntemleri öğretmektir.

MCS 258 Diferansiyel Denklemlere Giriş (2-2) 3 – (4 AKTS)
Birinci derece diferansiyel denklemler, kesin ve doğrusal denklemler, ikinci derece denklemler, Cauchy-Euler denklemleri, belirlenmemiş katsayılar, parametre değiştirme, yüksek derece denklemler, diferansiyel denklemler için seri çözümleri, kısmi diferansiyel denklemler, değişken ayırma, dalga denklemi, kutupsal koordinatlarda Laplasyen, küresel ve silindirik koordinatlarda Laplace denklemleri.

ME 203 Statik (3-0) 3 – (7 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır: parçacık statiği: düzlemde kuvvetler, uzayda kuvvetler, denge, bir kuvvetin momenti, bir kuvvet çiftinin momenti, katı cisimlerde eşlenik kuvvet sistemleri, iki boyutta denge, dağıtık kuvvetler: sentroid ve ağırlık merkezi, yapıların analizi: çatı makasları ve kirişler, kesitler yöntemi ve toplama yöntemi ile kesme kuvveti ve bükme momenti şemaları, alan momenti ve ağırlık merkezi; eylemsizlik momentleri; esas yönler, sanal iş yöntemi.

ME 211 Termodinamik I (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsamaktadır: sistemler ve çevreleri, maddenin özellikleri, termodinamik denge, ideal gaz hal denklemi, sistem ve çevresi arasında enerji transferi, termodinamik süreç ve hal değişimi, geri döndürülebilir ve döndürülemez değişimler, basit sistem, toplu ısı, sabit hacim ve sabit basınç özgül ısıları, saf madde termodinamik yüzeyler, bir kontrol hacmi için termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu, düzensizlik ve düzensizliğin sayısal değeri, bir kontrol hacmi için termodinamiğin ikinci kanunu.

RPW 305 Araştırma Makalesi Yazma I (0-2) 1 – (3 AKTS)
Bu derste akademik makale yazma için araştırma yöntemlerini uygulama, referans verme ve ayrıca tümevarımsal ve tümdengelimsel çıkarım yöntemeri anlatılmaktadır.


2.SINIF - 2.DÖNEM

ECE 218 Sinyal ve Sistemlerin Temelleri + Laboratuvar (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu dersin amacı doğrusallık, zamandan bağımsızlık, nedensellik, istikrar gibi sistem özelliklerini kullanarak sistem modellerinin analiz yöntemlerini anlatmaktır.

ECE 232 İleri Elektriksel Devre Analizi + Laboratuvar (3-2) 4 – (4 AKTS)
Bu dersin öğrencilere AC devrelerini analiz yöntemlerini, devre betimleme yöntemlerini, ve yeni devre elemanlarını öğretir.

ECE 246 Temel Elektronik I + Laboratuvar (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu dersin öğrencilere temel yarıiletken fiziğini, diotları ve diot devrelerini, çift kutuplu kavşak transistörlerini, ÇKT'leri ayarlamayı, küçük sinyal operasyonlarını, alan etkili transistörleri, AET'leri ayarlamayı, küçük sinyal güçlendiricilerin frekans yanıtlarını anlatır.

MCS 255 Kompleks Analiz ve Doğrusal Cebir (3-2) 3 – (4 AKTS)
Bu derste öğrencilere temer vektör integralleri, ile diferansiyel cebir ve doğrusal cebir öğretilir.

ME 202 Mukavemet (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu ders şu konuları içerir: gerilim ve gerinim, eksene uygulanan yükler, statik olarak belirsiz eksensel yüklenmiş öğeler, ısıl gerilim, bükme, kıvrılma açısı, statik olarak belirsiz bükülerek yüklenmiş öğeler, katlanma, kirişlerin eksenden kaçık yüklemeleri, aykırı kesen yükler, kombine yüklemeler, gerilim ve gerinim dönüşümleri, millerde ve kirişlerde sapmalar, statik olarak belirsiz miller ve kirişler.

ME 206 Dinamik (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu derste öğrencilere katı cisim kinematiği ve dinamikleri, makineler ve mekanizmalar için dinamikle ilişkili matematiksel modellerin kurulması yöntemleri ile kuvvetler ve momentlerden yola çıkarak hareketi bulma ve hareketi oluşturmak için gereken kuvvetleri ve momentleri bulma yöntemleri öğretilir.

RPW 306 Araştırma Makalesi Yazma I (0-2) 1 – (3 AKTS)
Bu derste RPW 305'in devamı olarak araştırma makaleleri için etkili argüman geliştirme ve karşı argüman oluşturma yöntemleri, araştırma yöntemleri, döküman tasarımı ile eleştirel yazı teknikleri anlatılmaktadır.


3.SINIF - 1.DÖNEM

ECE 347 Elektronik + Laboratuvar (3-2) 4 – (6 AKTS)
Bu derste, güçlendiricilerin detaylı frekans analizi, analog entegre devre uygulamaları, operasyonel güçlendiriciler tanıtılır. Bunun yanında, aktif filtre tasarımı, osilatör tasarımı, voltaj kontrollü osilatörler, FM modülatörleri, demodülatör devreleri, analog-dijital, dijital-analog dönüştürücüler, güç güçlendiricileri tasarımı ve analizi de ders konuları içindedir.

ME 301 Makine Kinematiği (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsar: mekanizmalara giriş, kinematiğin temelleri, grafiksel ve analitik bağlantı yöntemleri, bağlantıların konum, hız ve ivme analizleri, kam mekanizmaları ile dişli takımları.

ME 307 Makine Elemanları I (3-0) 3 – (5 AKTS)
Bu ders şu konuları kapsar: gerilim analizi, statik mukavemet için tasarım kriterleri, yorulma mukavemeti için tasarım kriterleri, kalıcı bağlantılar: kaynaklı, lehimli, yapıştırmalı ve perçinli bağlantılar, kalıcı olmayan bağlantılar, civata bağlantıları, güç vidası, kamalar, pimler, sıkı geçmeli bağlantılar, miller ve yaylar.

MECE 200 Yaz Stajı (0-0) 0 – (5 AKTS)

MSE 235 Elektronik Mühendisleri için Malzeme Bilimi (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu derste malzemelerin elektriksel, optikle ilgili, ve manyetik özelliklerine dair temel konular anlatılmaktadır. Bu elektrik mühendisliği ile ilgili malzemelerin yapısal özellikleri, bu özellikleri nasıl kazandıkları ve bu özelliklerin uygulandığı alanlar da bu ders kapsamında anlatılır.

RTW 405 Rapor Yazma (0-2) 1 – (3 AKTS)

RTW 405, öğrencilerin akademik çalışmalar kapsamında ve mesleki amaçlara yönelik olarak rapor yazabilmek için gerekli olan temel becerilerin kazanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir rapor yazma dersidir. Bu derste, yazma süreci ve teknikleriyle ilgili teorik bilgiler edinecek olan öğrenciler, kapsamlı araştırmalara dayalı kısa ve doğru veriler toplama, değerlendirme ve sunma gibi faaliyetleri içeren çeşitli yazma çalışmaları yapacaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin rapor yazma sürecinde izlenecek aşamalardan geçerken konu, yöntem, kanıt ve sonuç gibi çeşitli kavramları doğru şekilde kavramalarına yardımcı olmayı hedefler.

SEÇMELİ 1 Seçmeli Ders I (3-0) 3 – (4 AKTS)3.SINIF - 2.DÖNEM

ECE 240 Elektromekanik Enerji Dönüşümü (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu derse öğrencilere çeşitli türlerde motorların çalışma prensipleri anlatılır. Ayrıca tork ve hız kontrolü öğretilir ve elektrik enerjinin mekanik enerjiye dönüşüm yöntemleri öğretilir.

ECE 336 Mikroişlemciler I + Laboratuvar (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu derse öğrencilere mikroişlemcilerin kullanımı ve Assembly dili ile programlama öğretilir. Böylece öğrenciler bütünleşik sistemlerde kodlama yapabilme yeteneği kazanırlar.

ECE 388 Otomatik Kontrol Sistemleri + Laboratuvar (2-2) 3 – (5 AKTS)
Bu derste geribeslemeli sistemlerin tasarım ve analizi anlatılır. Ders şu konuları içerir: geribeslemeli kontrol sistemlerinin özellikleri ve avantajları, zaman ve frekans uzaylarında modelleme, kararlılık analizleri, root-locus yöntemi, Nyquist kriteri, temel kontrolör tasarım yöntemleri, uygulama örnekleri.

ME 210 İmal Usülleri (3-2) 4 – (5 AKTS)
Bu derste, talaşlı imalat, döküm, şekil verme, nümerik kontrollü imalat başta olmak üzere çok çeşitli imala usülleri tanıtılır. Bu imal usüllerinin tasarım ve uygulama sebepleri tartışılır.

MECE 302 Algılayıcılar ve Ölçümler (2-2) 3 – (4 AKTS)
Bu derste şu konular işlenir: ölçme sistemerine giriş, ölçme ve algılama sistemleri elemanları ve uygulamaları, araçların statik ve dinamik karakteristikleri, Fourier analizi, örnek alma, filtreleme, analog-dijital dönüşümü, istatistiksel analiz, ölçüm gürültüsü, ölçüm hataları ve belirsizlik analizi.

PCS 406 Profesyonel İletişim Becerileri (0-2) 1 – (3 AKTS)

RTW 405 dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler, hem kişisel hem de akademik olarak kendilerini daha da geliştirebilecekleri, öğrenci merkezli ve beceri temelli PCS 406 dersini almaya hak kazanırlar. PCS 406 dersi ileri düzey akademik dil becerilerini kapsayan, öğrencilerin hem kendi alanlarının önde gelen bilim insanları tarafından yazılan çalışmaları eleştirebilecekleri; hem de kendi yazdıkları araştırma makalelerini geliştirip değerlendirebilecekleri bir derstir. Bu derste ileri düzey eleştirel metin analizi, araştırma teknikleri ve doküman tasarımı, eleştiri / karşı eleştiri temaları üzerine gerekli vurgular yoğun bir şekilde yapılacaktır. Dersin kapsamındaki çalışmalar öğrencilerin bölüm derslerinin gereği olan çalışmalarda gözlemlenen akademik dil becerileriyle benzerlik gösterecektir


4.SINIF - 1.DÖNEM

HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu kodlu ders, Türk İstiklal Savaşı, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri, Atatürkçü Düşünce, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında öğrencilere doğru bilgiler vermeyi, Atatürk İnkılâpları ve İlkeleri ve Atatürkçü düşünce etrafında Türk gençliğini yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan bir derstir. Bunun yanısıra bu ders, öğrencilere tarihi ve tarihle ilgili metinleri sevdirmeyi, öğrencilerin tarihsel olaylara çok yönlü bir şekilde bakabilmesini sağlama yı ve Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdiği modernleşmeyi kavramasını da amaçlamaktadır.

IE 345 Mühendislik Ekonomisi (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu ders, mühendislik uygulamalarında, özellikle de proje değerlendirme konularında ekonomik prensiplerin kullanımını işler. Zamanın para değeri, enflasyon, amortisman, gelir vergisi gibi konularda ekonomik yöntemlerin kullanımı anlatılır.

MECE 300 Yaz Stajı II (0-0) 0 – (5 AKTS)

MECE 401 Robotiğe Giriş (3-2) 4 – (5 AKTS)
Robot türleri ve karakteristikleri. Robot parçaların yapıları ve özellikleri. Katı cisimlerin konumları ve yönelimleri. Denavit-Hartenberg konvansiyonu. Kinematik ve ters kinematik. Robot dinamiklerinin modellenmesi. Lagrange-Euler ve Newton-Euler yöntemleri. Gezinge planlaması. Aradeğer yöntemleri. Sıradüzensel robot kontrolü. Robot eklem servosistemlerinin konum kontrolleri için algoritmalar. Robotlar için yapay zeka.

MECE 407 Mezuniyet Projesi I (1-2) 2 – (3 AKTS)
Bu derste öğrenciler bir öğretim elemanının denetiminde gerçek bir sorunun çözümü için derslerde öğrendikleri bilgileri bir proje çerçevesinde uygularlar. Bu proje, proje konseptinin tanımlanması, çözüm yöntemlerinin belirlenmesi, simulasyon ve gerçek parçalarla sistem tasarımı, tasarım gerçeklenmesi ile proje dökümantasyonunun hazırlanması aşamalarını içerir.

SEÇMELİ 3 Seçmeli Ders III (3-0) 3 – (5 AKTS)

SEÇMELİ 4 Seçmeli Ders IV (3-0) 3 – (5 AKTS)


4.SINIF - 2.DÖNEM

HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 2 – (3 AKTS)
Bu derste Lozan Antlaşması, Cumhuriyet'in ilanı, siyasal, toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda yapılan atılımlar işlenmektedir. Atatürk döneminin iç ve dış politikaları değerlendirilmektedir. Ayrıca Atatürk inkılâpları (devrimleri) ve Atatürkçülük'le Atatürk İlkeleri işlenmektedir.

IE 446 Proje Mühendisliği Yönetimi (3-0) 3 – (4 AKTS)
Bu derste, proje seçimi, proje organizasyonu, bütçe ve maliyet analizi, ilerleme ve performans ölçüm ve değerlendirmesi, projenin mali denetlemesi, proje planlama ve kontrol yöntemleri (CPM, PERT) konuları işlenir. Ayrıca GNATT tabloları, kaynak dengeleme kararları, projelerin kontrol, revizyon, ve gerçeklenmesi ile bunlara dair bilgisayar uygulamaları da anlatılır.

SEÇMELİ 5 Seçmeli Ders V (3-0) 3 – (5 AKTS)

SEÇMELİ 6 Seçmeli Ders VI (3-0) 3 – (5 AKTS)

SEÇMELİ 7 Seçmeli Ders VII (3-0) 3 – (5 AKTS)

SEÇMELİ 8 Seçmeli Ders VIII (3-0) 3 – (5 AKTS)