×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

MECE 200 VE MECE 300 YAZ STAJLARI

Bu stajların amacı, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki lisans bölüm öğrencilerinin;

-Öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi, beceri ve deneyimlerini pekiştirmek ve geliştirmek,

-Öğrencinin, iş yaşamı ve kurumsal yapılanmayla tanışmasını, kurumsal yapılanmanın önemini kavramasını, bu yapılanma içinde kişilerin sorumluluklarını, ilişkilerini anlamasını sağlamak,

-Firma organizasyonu, üretim veya hizmet süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımasını sağlamak,

-İş disiplininin gereklerini öğrenmesini, üretim veya hizmet tesislerinin doğal ortamlarında fiilen görev alarak iş ve meslek yaşamına ilişkin gözlemlerde bulunmasını ve deneyimler kazanmasını sağlamaktır.

Her mekatronik mühendisliği öğrencisi, MECE 200 yaz stajını 2. yılın sonunda, MECE 300 yaz stajını da 3. yılın sonunda olmak üzere iki yaz stajı yapmak zorundadır. Yaz stajları ile ilgili esaslar “ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ”nde belirtilmiştir. Öğrencilerimizin aşağıda belirtilmeyen özel durumlar için bu yönergeyi de okumaları gerekmektedir. Yönergeye buradan ulaşabilirsiniz.

Staj yapmayı düşünen öğrencilerimiz aşağıdaki şartları eksiksiz sağlayacak şekilde yaz stajını planlamalıdır.

Stajların genel kuralları

 1. Stajlar eğitim ve öğretim dönemleri ile çakışmayacak tarihlerde yapılır.

 2. Her stajın süresi, ardışık 20 iş gününden az olamaz ve staj süresi bölünemez.

 3. Stajlara fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır.

 4. Geçerli bir mazeret nedeniyle üç veya daha az devam edilmeyen gün sayısı staj süresi sonuna eklenerek 20 iş günü tamamlanır. Üç günden daha fazla devamsızlık yapılan yaz stajları iptal edilir.

 5. Staj yapılan kuruluş Cumartesi ve Pazar günleri çalışsa bile ve resmi tatil günleri, cumartesi ve pazar günleri yapılan çalışmalar, staj süresinden sayılmaz.

 6. Aynı staj yerinde birden fazla staj yapılamaz. 

 7. Yaz öğretiminde ders alan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre içinde staj yapamazlar. Stajlarına en erken yaz öğretimi sınav döneminde yer alan son sınavlarını takip eden ilk iş günü başlayabilirler.

Mezuniyet durumunda olan öğrenciler, öncelikle yönergeyi dikkatlice okuyup kendi durumlarını değerlendirdikten sonra;

 1. Akademik takvimden bağımsız olarak, istedikleri bir tarihte yukarıdaki kurallara uygun olarak stajlarını yapabilirler.

 2. Öğrenci staj raporunu, staj bitimini takip eden ikinci haftanın sonuna kadar teslim etmelidir.

 3. Öğrencinin staj raporu en kısa sürede değerlendirilerek notu öğrenci işlerine bildirilir.

 1. Staj Yapılacak Firmanın Bulunması: Stajlar, öğrencilerimizin pratik uygulamalarında deneyim kazanmaları, işletmeleri tanımaları ve profesyonel hayata hazırlanmalarında ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizi uygun staj yerlerini bulma yükümlülüğü ve sorumluluğu öğrenciye aittir. Staj yapılacak firmaların bulunmasında Mekatronik Mühendisleri Derneği’nin Kariyer sayfasından da faydalanılabilir. Staj yapılacak firma, aşağıdaki staj kriterleri ve Yönergenin Madde 5’te belirtilen hususlara uygun olmalıdır;

  • Staj yapılacak staj yerinde mühendislik alanında en az bir mühendis çalışıyor olmalıdır. Mühendislerden biri, öğrencinin staj amiri konumunda olacaktır. Staj başladıktan sonra, mühendis sayısı birin (1) altına düştüğünde bu durum, öğrenci tarafından bölüm staj komisyonuna bildirilir.

  • Başvurulan firmanın, bölümümüz tarafından örnek staj yeri olarak belirtilen firmalar arasında olup olmadığı veya benzer iş kollarında faaliyet gösterip göstermediği, bu listeden kontrol edilmelidir.

  • Başvurulan firma, listede yoksa “Firma Önerisi ve Onayı Formu ”nu doldurularak staj koordinatörüne onaylatılmalıdır.

 1. Staj Zorunluluk Belgesi: Firma, staj zorunluluk belgesi isterse, belge talebinizi burkaysari@cankaya.edu.tr e-mail adesi kullanılarak iletmeniz gerekmektedir. Formunuzu yazılı olarak teslim almak isterseniz, staj koordinatörü M.Burkay SARI‘ dan veya bölüm sekreterliğinden alabilirsiniz.”

 2. Staj Başlama ve Bitiş Tarihlerinin Belirlenmesi:

  • Firma ile görüşerek, staj süresi başlama ve bitiş tarihleri, yaz okulu veya öğretim dönemleri ile çakışmayacak ve 20 iş günü olacak şekilde tatiller dikkate alınarak belirlenmelidir.

  • Okul tarafından yaptırılacak sigorta süresinin ve staj süresinin uyumlu olması için, onaylanan olan staj başlama ve bitiş tarihleri değiştirilemez. Eğer zorunlu bir değişiklik gerekirse bölüm ve staj koordinatörü bilgilendirilerek yeniden sigorta belgeleri düzenlenecektir.

 3. Sigorta İşlemleri Çankaya Üniversitesi tarafından yurt içinde staj yapacak öğrenciler için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesi (b) bendi gereğince yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” yapılır. Yurt dışında staj yapacak öğrencilere, yapacakları stajları için, sigorta primi de dâhil olmak üzere, Çankaya Üniversitesi’nce herhangi bir ödeme yapılmaz Sigorta işleminin yapılabilmesi için,

  • Sigorta Formları staj başlama tarihinden en az 15 gün önce doldurulmalı ve bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

  • Staj yapacak öğrenciler staj formlarının ile birlikte  imzalayacakları Staj Taahhütnamesini de bölüme iletmelidirler.

  • Sigorta formları ile birlikte e-devlet üzerinden “SPAS Müstehaklık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) bağlantısını kullanarak, “Barkodlu Belge Oluşturmaları” ve bu belgeyi de diğer belgeler ile birlikte staj koordinatörüne iletmeleri gerekmektedir.

  • Sigorta formlarını doldurulduktan sonra, birkaç gün içerisinde size e-mail ile gelen form imzalanarak bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

  • Sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra, hazırlanan SGK bildirgesi tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.

  • Staja başlamadan önce SGK bildirgesi staj yapılacak kuruluşa teslim edilmelidir.

 • Staja başladığınızda “Staj Değerlendirme Formları”nı kuruluşun staj sorumlusuna veya staj amirinize teslim ediniz ve staj bittiğinde kapalı zarfta teslim alınız.

 • Staj Günlüğü“nün ilgili yerini her gün doldurup staj sorumlusuna veya staj amirinize imzalatınız.

 • Öğrenciler, staj yaptıkları staj yerinin çalışma düzenine, kural, talimat ve emirlerine, gizlilik, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine ve usullerine uymak, daimi personel gibi staj yerinin ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılmak ve yöneticilerin verdikleri mesleki eğitimle ilgili görevleri yapmak zorundadırlar.

 • İş yerinde kullandığınız her türlü mekan, alet, malzeme, makina ve araç gereçlere özen gösteriniz.

 • Öğrenciler staj süresince Çankaya Üniversitesini temsil ettiğinin bilincinde olarak, buna yakışır bir duruş ve davranış sergilerler, gelecekte o staj yerinin bir personeli de olabileceği ihtimalini daima akılda tutar ve buna göre davranırlar.

 • Öğrenciler, staj yapacakları staj yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. Gerektiği takdirde fazla mesaiye kalabilirler. Bunun için staj amirlerinin ilgili bölüm staj komisyonu başkanına söz konusu fazla mesai talebi için yazılı bildirimde bulunmaları gerekir. Fazla mesailer, staj süresinden düşülmez.

 • Öğrenciler, kusurları nedeni ile staj yaptıkları staj yerine verecekleri zararlardan dolayı o staj yeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir. Öğrencilerin verecekleri bu zararlardan Çankaya Üniversitesi sorumlu değildir.

 • Öğrenciler, staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Mazeretsiz iki iş günü üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %15’i oranında devamsızlık yapan öğrencinin stajıma son verilerek durum staj yeri yetkilileri veya amirleri tarafından ilgili bölüm başkanlığına bildirilir. Bu durumdaki öğrenciler, staj çalışmaların tekrar etmek durumundadırlar ve yasal bir hak talep edemezler.

Stajını tamamlayan öğrencinin Staj Günlüğünün ilgili yerleri staj amiri tarafından gizli olarak doldurulur. Staj amiri, Staj Günlüğünün tüm sayfalarını imzalayıp, staj yeri kaşesini basar; imzalı  ve  kaşeli  Staj  Günlüğünün  fotokopisini  kendisinde  saklar  ve aslını ilgili bölüme teslim edilmek üzere kapalı, imzalı ve staj yeri kaşeli bir zarf içerinde öğrenciye tutanakla elden teslim eder veya güvenilir bir posta/kargo şirketiyle taahhütlü olarak gönderir.

Stajını tamamlayan öğrenci,
Staj Kılavuzunda belirtilen hususları dikkate alarak Staj Raporunu yazar, raporunun bir çıktısını yazıcıdan alır. Ayrıca rapor ve eklerinde yer alan dokümanları içeren bir CD/DVD hazırlar.

Mezun durumunda olmayan öğrenciler,

Staj raporlarını dönemin açılmasından sonra 2 hafta içerisinde, ders kayıtlarını takiben staj rapor çıktısının aslını, staj rapor eklerini ve değerlendirme zarflarını “Robotik ve Elektrik Makineleri Laboratuarına” teslim edecekler, staj raporunu Webonline’da MECE 200 veya MECE 300 derslerindeki Turnitin kısmına yükleceklerdir.

Mezun durumundaki öğrenciler,

Stajını tamamlayan mezun durumundaki öğrenciler, stajını tamamladıktan ve raporunu yazdıktan sonra, raporlarının benzerlik kontrolü için, Staj Koordinatörü M.Burkay SARI’ya burkaysari@cankaya.edu.tr adresine e-mail göndererek Webonline ders kayıt taleplerini iletmelidirler. Bu aşamadan sonra staj değerlendirilmesi aşamasına geçilecektir. 

Staj raporu İNGİLİZCE olarak hazırlanacaktır.

Staj Raporunda bulunması gerekenler şunlardır:

 • Kapak Sayfası: Bölüm adı, staj kodu, staj yeri adı, hazırlayan öğrencinin adı, soyadı,numarası ve tarih bilgilerini içeren ilk sayfa.

 • İçindekiler: Konu başlıklarına göre hangi konunun hangi sayfada olduğunu gösteren bir liste, tablolar, 

 • Şekiller ve Tablolar İçindekiler Sayfası: şekiller , tablolar ve eklerin  hangi  sayfalarda olduğunu  gösteren  listelerin bulunduğu sayfalar.

 • İntihal Beyanı: (Statement of Plagiarism) Kişisel intihal bildirimi ve % 20 altında intihal raporu, teslim edilmeden önce imzalanmalıdır.

 • Giriş: Staj Raporu’nun amacı ve kapsamı, nasıl hazırlandığı, çalışmaya katkısı olanlara teşekkür bilgilerinin bulunduğu sayfalar.

 • Ana Bölüm: İlgili mühendislik bölümü tarafından verilen görev ve işlerin tanımını, çözümleri ve sonuçları içerir. Bazı iş ve/veya belgeler ek olarak sunulabilir.

 • Sonuç: Staj Raporu’nun çok kısa özeti gerçekleşen/gerçekleşmeyen hususlar ile bunların önerileri ile stajdan beklenen ve nedenleri, öğrencinin görüş ve önerilerinin yer aldığı sayfalar.

 • Kaynakça: Raporun hazırlanmasında  yararlanılan  kaynakların  listesinin  yer  aldığı sayfalar.

 • Ekler: Rapora eklenen resim, diyagram, çalışma yeri planı, ozalit ve teknik çizim gibi belgelerin yer aldığı sayfalar.

Rapor içerisinde başlık sayfası dışında “Giriş” e kadar olan sayfalar Roma rakamları ile i, ii, iii vb. Şeklinde numaralandırılmalıdır. “Giriş” ten başlayarak kalan tüm sayfalar 1’den başlayarak    numaralandırılmalıdır. Tüm sayfa numaraları sayfanın alt bilgisinde ortalanır. Rapor yazımı ile ilgili olarak  bu bağlantıdaki doküman kullanılabilir.

Staj raporu ana bölümünde bulunması gereken bilgi ve incelemeler ise MECE 200 ve MECE 300 ‘e göre farklılıklar göstermektedir.

MECE 200-Yaz Stajı Öğrencilerin ilk dört yarıyılda edindikleri bilgilerin bir şirket veya fabrikada uygulamalarını gözlemlemelerini amaçlanmaktadır. Bu nedenle uygulama, şirketteki üretime, şirketteki üretim süreçlerine ve imalat destek sistemlerine odaklanmalıdır. Buna göre, raporun “Ana Bölümünde” aşağıdaki başlıklarda bilgiler içermelidir;

 1. Firma hakkında bilgiler (Şirketin tam adı ve adresi, tarihçesi, ana faaliyetleri, ana ürünleri, her bölümün / bölümün organizasyon yapısı ve görevleri, makine mühendislerinin görevleri, beyaz ve mavi yaka sayıları dahil istihdam bilgileri personel)

 2. Ürünlerin ve üretimin açıklaması,

 3. İmalatta kullanılan makine ve takım tezgahları (sayı ve teknik özellikler). Teknik detaylar sadece ana makine grupları için (En az 5 grup) verilecektir. Grubu temsil eden takım tezgahı detaylı olarak anlatılacaktır. Yapı, yerleşim düzeni, çalışma prensipleri ve teknik özellikler açıklanmalıdır.

 4. Üretim türü (atölye, akış hattı, hücresel vb.) ve üretim miktarı

 5. Şirkette kullanılan Bilgisayar Destekli Çizim / Tasarım / Mühendislik / İmalat yazılımını kısa açıklamalar ve ilgili donanımlarla (iş istasyonları, CNC makineleri, vb.) ilgili açıklamalar. Montaj ve Yönetimde Bilgisayar kullanımını tanımlanması gerekmektedir. (üretim, envanter, maliyet, kişisel, konfigürasyon ve revizyon yönetimleri)

 6. Şirkette otomasyon (mevcut değilse, olası otomasyon yolları tartışılmalıdır)

 7. Şirketteki destekleyici yardımcı tesisler (klima, atık arıtma vb.)

 8. Şirkette malzeme taşıma ve depolama (forkliftler, vinçler, konveyörler, raflar, raflar, otomatik araçlar vb. Malzeme taşıma cihazları). Tesisteki elleçleme cihazlarının amaçları.

 9. Kalite yönetim planı, kalite güvence ve kalite kontrol sistemi ve şirketin standartları ve sertifikaları. Seçilen bir parça (ürün) için kalite yönetim sisteminin açıklaması.

 10. Firmadaki makinelerin / sistemlerin bakımı (Firmada bulunan tüm sistemler için periyodik bakım ve onarım esasları, firmanın esasları ve programları).

 11. Şirkette iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

 12. Yaz stajının genel değerlendirmesi, faydalar, özel durumlar, gözlemlenen sorunlar, belirlenen ve önerilen çözümler ve geleceğe yönelik öneriler, elde edilen başlıca mesleki faydalar.

 13. Şirkette üretilen seçilmiş iki ana parçanın veya ürünün teknik resimleri. Tüm teknik resimler (detaylı / çalışma) öğrenci tarafından CAD yazılımları kullanılarak 3 boyutlu ve 2 boyutlu olarak çizilecektir. Teknik resim çıktısı rapor ekinde eksiksiz olarak verilmeli ve ayrıca kaynak dosya (.dwg) CD’de bulunmalıdır.

 14. Her iki parçanın imalatında yer alan imalat usullerinin adım adım ayrıntılı açıklaması ve yaklaşık maliyet hesabının yapılması ve rapora eklenmesi gerekmektedir.

MECE 300 Yaz Stajında öğrencilerden üretim sisteminin yönetimi hakkında bilgi toplamaları ve gerçek hayattaki sorunlara yaklaşımları gözlemlemeleri beklenir. Yönetim ve tasarım işlevleri dahil olmak üzere üretim ortamındaki destek sistemleri de analiz edilmelidir. Ayrıca öğrencilerden yaz stajının bir parçası olarak şirketteki bir mekatronik mühendisliği problemini tanımlamaları, problemi analiz etmeleri ve probleme bir çözüm önermeleri beklenmektedir. Buna göre, raporun “Ana Bölümünde” aşağıdaki başlıklarda bilgiler içermelidir;

 1. Firma hakkında bilgiler (Şirketin tam adı ve adresi, tarihçesi, ana faaliyetleri, ana ürünleri, her bölümün / bölümün organizasyon yapısı ve görevleri, makine mühendislerinin görevleri, beyaz ve mavi yaka sayıları dahil istihdam bilgileri personel)

 2. Ürünlerin ve üretimin açıklaması,

 3. Üretim türü (atölye, akış hattı, hücresel vb.) ve üretim miktarı

 4. İmalatta kullanılan makine ve takım tezgahları (sayı ve teknik özellikler). Teknik detaylar sadece ana makine grupları için (En az 5 grup) verilecektir. Grubu temsil eden takım tezgahı detaylı olarak anlatılacaktır. Yapı, yerleşim düzeni, çalışma prensipleri ve teknik özellikler açıklanmalıdır.

 5. Şirketteki ürün tasarım / geliştirme, süreç planlama, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri (uygun değilse, nedenlerini ve etkilerini tartışınız).

 6. İmalat ve imalat destek sistemlerinde (yazılım ve donanım) bilgisayar kullanımı.

 7. Şirkette otomasyon (mevcut değilse, olası otomasyon yolları tartışılmalıdır)

 8. Şirketteki yardımcı tesisler (klima, atık arıtma vb.)

 9. Fabrikanın yeri ve yerleşimi (mevcut konumun seçimini etkileyen nedenler, tesisin blok yerleşimi ve bir bölümün / bölümün ayrıntılı yerleşimi, yerleşimi etkileyen nedenler).

 10. Kalite yönetim planı, kalite güvence ve kalite kontrol sistemi ve şirketin standartları ve sertifikaları. Seçilen bir parça (ürün) için kalite yönetim sisteminin açıklaması.

 11. Firmadaki makinelerin / sistemlerin bakımı (Firmada bulunan tüm sistemler için periyodik bakım ve onarım esasları, firmanın esasları ve programları).

 12. Şirkette iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

 13. Firmada üretilen iki ürünün (montajlar veya alt montajlar) detaylı mühendislik analizleri.

  İki ürünün mühendislik çizimleri (Tüm teknik resimleri  öğrenci tarafından CAD yazılımları kullanılarak 3 boyutlu ve 2 boyutlu olarak çizilecektir. Teknik resim çıktıları ekte verilmeli ve ayrıca CAD dosyaları CD ile birlikte verilmelidir.

   b. Ham maddeden bitmiş ürüne kadar iki ürünün süreç akışı (süreç akış diyagramı) ve süreçlerdeki veya akıştaki olası iyileştirmeler.

   c. İki ürünün maliyet analizi.

Şirketteki bir mekatronik / mekanik / elektronik / kontrol mühendisliği probleminin / problemlerinin tanımlanması ve analizi. Sorun ve önerilen çözüm ayrıntılı olarak rapor edilmelidir. Bu konuya özel olarak odaklanılmalıdır.


 1. Raporlar intihal yazılımı kullanılarak kontrol edilir. İntihal kontrol yazılım raporu Staj raporuna eklenir.

 2. Staj raporunda kopya olduğu belirlenen raporlar öğrencilere iade edilerek düzeltilmesi istenir.

 3. Raporlar komisyonunun görevlendirdiği öğretim elemanları tarafından staj değerlendirme kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

 4. Staj raporlarında, rapor eksiklikler ilgili öğretim üyesi tarafından öğrenciye düzeltmelerini yapması için bildirilir. Belirtilen düzletmeler öğretim üyesinin istediği tarihte gönderilerek tekrar değerlendirilerek sonuçlar ilan edilir.

 5. Raporların değerlendirilmesinde MECE 200 ve MECE 300  için ilgili formlar kullanılır.